Status Fundacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Fundacja pod nazwą Mazowiecka Fundacja Naukowa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wyższą Szkołę Mazowiecką z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 8, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jarosława Kasperek w kancelarii notarialnej w Warszawie, aleja Wojska Polskiego 41 lok. 6 w dniu 01.07.2016r. Repertorium A nr 7304/2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 § 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 § 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja ma prawo powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

CELE 1 ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 4

Celem Fundacji są:

 1. Wspieranie i pomoc w rozwoju intelektualnym oraz fizycznym ludzi młodych.
 2. Wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, oświatowej oraz kulturowej.
 3. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 4. Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego
 5. Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej ,
 6. Promowanie osiągnięć polskich uczonych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców,
 7. Aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych, medialnych wokół celów Fundacji,
 8. Inicjowanie, popieranie i uczestnictwo w organizowaniu krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej,
 9. Rozpowszechnianie oraz wspieranie działalności naukowej i naukowo-badawczej, w szczególności prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, oraz rozpowszechnianie wyników swojej działalności,
 10. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych w zakresie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 § 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określnych w niniejszym statucie.
 2. Fundacja realizując swoje cele poprzez:

 

a) organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie konferencji, seminariów, warsztatów specjalistycznych, staży badawczych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych a także konkursów, wystaw, aukcji koncertów, kampanii reklamowych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych fundacji,

  1.  

b) członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

c) współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

d) prowadzenie zajęć i warsztatów naukowych,

a) powoływanie i finansowanie placówek oświatowych i kulturalnych, w tym szkół, ognisk, klubów i świetlic,

b) udzielanie dotacji i darowizn rzeczowych na rzecz placówek kulturalnych określonych w pkt. e,

c) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów oraz konferencji,

d) przygotowywanie materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa

a) edukacyjnego i psychologicznego,

b) upowszechnianie rekreaqji, wypoczynku i sportowego trybu życia finansowane przez Fundację,

c) zakładanie i finansowanie działalności obiektów sportowo — rekreacyjnych oraz placów zabaw,

d) działalność edukacyjną, oświatową, wydawniczą i badawczą finansowaną przez Fundacji,

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność edukacyjno— oświatową innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest powiązana z celami statutowymi Fundacji.

 § 6

 1. Ministrem właściwym w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o Fundacjach jest Minister Edukacji Narodowej.
 2. Ministrem właściwym w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 28 ust. 1 ustawy).

MAJĄTEK 1 DOCHODY FUNDACJI

 § 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, z czego kwota w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.

 § 8

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) Funduszu założycielskiego,

b) Darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

c) Subwencji osób prawnych,

d) Zbiórek publicznych,

e) Majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

f) Dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych

g) Dochód z działalności gospodarczej

 § 9

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Dochody Fundacji służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
 5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 § 10

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w dowolnej walucie oraz w bankach mających siedzibę w kraju jak i zagranicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ 1 NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 § 11

Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

 • organizowania, finansowania lub dofinansowywania konferencji, seminariów, warsztatów specjalistycznych, staży badawczych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych fundacji,
 • powoływania i finansowania placówek oświatowych i kulturalnych, w tym uczelni wyższych, szkół, ognisk, klubów i świetlic,
 • finansowanie i przygotowywanie materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa edukacyjnego i psychologicznego,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji — w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 § 12

Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:

 • organizowania, finansowania lub dofinansowywania konferencji, seminariów, warsztatów specjalistycznych, staży badawczych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych fundacji,
 • powoływania i finansowania placówek oświatowych i kulturalnych, w tym uczelni wyższych, szkół, ognisk, klubów i świetlic,
 • finansowanie i przygotowywanie materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa edukacyjnego i psychologicznego,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji — w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 § 13

 1. Fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a) Wydawanie książek (PKD 58.11 Z);

b) Wydawanic czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58, 14.Z);

c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);

d) Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61 .z);

e) Sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);

f) Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

g) Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) ;

h) Nadawania programów radiofonicznych (PKI) 60. I OZ);

i) Działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z)’,

j) Działalność biur podróży (organizowanie imprez turystycznych, w tym wycieczek z kompleksowym programem imprez uwzględniającym transport i zakwaterowanie) (PKD 63.30.A).

k) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)•,

l) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

m) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

n) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11 Z);

o) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21 .Z);

p) Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.221);

q) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

r) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);

s) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

t) Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (PKD 85.321));

u) Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F.);

v) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);

w) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

 § 14

 1. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.
 2. Do nabywania i zbywania majątku, wydzierżawiania lub ustanawiania na nim użytkowania, a w szczególności do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości potrzebne jest osobne pisemne upoważnienie Rady Fundacji.

WŁADZE FUNDACJI

 § 15

Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji;

b) Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

 § 16

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z jednego do trzech członków, którymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 3. Pierwszych Członków Rady powołuje Fundator.
 4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator tylko i wyłącznie na wniosek Zarządu.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. W przypadku jednoosobowego składu Rady jedyny jej członej jest zarazem jej Przewodniczącym.
 7. W przypadku wieloosobowego składu Rady, jej członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 § 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał przy obecności conajmniej połowy swojego składu— zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 § 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 6. nadzór nad działalnością Fundacji;
 7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 § 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI 

 § 20

 1. Pierwszy Zarząd wraz z Prezesem Zarządu powołany jest przez Fundatora przy ustanowieniu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

 § 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Każdy członek zarządu jest uprawniony do reprezentacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał — w przypadku zarządu wieloosobowego zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 § 22

 1. Do zadań Zarządu należy:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

ZMIANA STATUTU

 § 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności conajmniej połowy swojego składu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 § 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 § 25

W sprawach połączenia z inną ftłndacją organem decydującym oraz wykonawczym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek i za zgodą Zarządu Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

 § 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 § 27

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

 § 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Skip to content