Strona główna | Komisja bioetyczna

Komisja bioetyczna

Komisja Bioetyczna Warszawskiej Akademii Medycznej jest niezależnym organem, który zajmuje się oceną etycznych aspektów badań naukowych na ludziach lub zwierzętach, a także oceną innych działań w dziedzinie nauki i medycyny, które mogą wpłynąć na zdrowie lub prawa jednostek. Komisja Bioetyczna składa się z ekspertów z różnych dziedzin, takich jak nauki medyczne, prawnicze, etyczne i społeczne.
Głównym celem Komisji Bioetycznej WAM jest zapewnienie, że badania naukowe lub procedury medyczne są przeprowadzane zgodnie z etycznymi standardami i zasadami, a badani lub pacjenci są chronieni przed szkodą i nadużyciami. Organ ten podejmuje decyzje w oparciu o przepisy prawa, a także kodeksy etyczne, takie jak Deklaracja Helsińska, których celem jest ochrona praw i godności osób biorących udział w badaniach naukowych lub procedurach medycznych. Komisja dokonuje także oceny projektów badawczych, udziela opinii na temat ich etyczności, a w przypadku pozytywnej decyzji wydaje zgodę na ich realizację.

Działanie Komisji Bioetycznej m.in. regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2021 poz. 790),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021 poz. 1977),
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2021 poz. 1565),
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. 2020 poz. 836).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 99 nr 47 poz. 480),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1034 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1107),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1108),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów (Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1290),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U. 2012 poz. 489),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz.U. 2016 poz. 208),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego (Dz.U. 2018 poz. 1994),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (Dz.U. 2020 poz. 2412),
 • Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy. Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi,
 • Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej o komisjach bioetycznych

 

Skip to content