Strona główna | Mazowiecka fundacja naukowa

Mazowiecka fundacja naukowa

Stypendium Mazowieckiej Fundacji Naukowej

Program stypendialny – Stypendium Mazowieckiej Fundacji Naukowej jest skierowane do studentów oraz osób rozpoczynających studia na Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych z siedzibą w Warszawie.
Celem programu jest wspieranie osób zdolnych, aktywnych naukowo, sportowo i społecznie, nieposiadających możliwości finansowych, pozwalających na opłatę czesnego oraz ułatwianiu dostępu do nauki, w tym wspieranie studentów o znaczących osiągnięciach sportowych i naukowych.
Stypendium naukowe przeznaczone jest na częściowe pokrycie do 50% opłat czesnego za studia na Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych z siedzibą w Warszawie.

Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się osoby posiadające status studenta Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych z siedzibą w Warszawie oraz posiadające miałeś średnią ocen w ostatnich semestrach powyżej 4,2.

Wysokie miejsca w zawodach krajowych i międzynarodowych, mające znaczenie ogólnopolskie.

Zasady składania wniosków o Stypendium

1. Należy sporządzić wniosek o udzielenie Stypendium w Warszawskiej Akademii Medycznej
Nauk Stosowanych z siedzibą w Warszawie. Do wniosku należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające swoje osiągnięcia,
b) oświadczenie o średniej ocen,
c) oświadczenie o średniej ocen uzyskanej na świadectwie maturalnym,
d) oświadczenie o dochodach,

2. Oświadczenie o średniej ocen podlega weryfikacji przez Komisję Stypendialną.
3. Podpisany wniosek razem ze zeskanowanymi dokumentami należy przesłać na adres
fundacja@wam.edu.pl

Komisja Stypendialna po zapoznaniu się ze złożonymi poprawnie wnioskami dokona wyboru spośród nich studentów zakwalifikowanych do kolejnego etapu.
Komisja Stypendialna skontaktuje się z wybranymi studentami celem zaproszenia na rozmowę jako kolejny etap wyboru beneficjantów Stypendiów.
Podczas rozmowy studenci powinni zaprezentować swoją osobę w zakresie dokonanych osiągnięć, dalszych celów oraz przedstawić swoje zainteresowania.
Komisja Stypendialna ogłasza wyniki przesyłając wyniki do kandydatów.
Szczegółowe informacje o stypendium i przebiegu procesu kwalifikacyjnego znajduje się w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów.

Kontakt

Mazowiecka Fundacja Naukowa

U.LUDWIKA RYDYGIERA, numer 8,

kod poczt. 01-793, poczta WARSZAWA

e-mail: fundacja@wam.edu.pl

tel: +48 22 243 73 37

Skip to content