Strona główna | Studia licencjackie pielęgniarstwo

Studia licencjackie pielęgniarstwo

Okres nauczania: 3 lata

Tryb nauczania: stacjonarny

pielęgniarstwo studia magisterskie warszawa

Pielęgniarstwo staje się jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki oraz pielęgniarza.

Nasza uczelnia przygotuje Cię do pracy w zawodzie przyszłości o stale rosnącym zapotrzebowaniu i prestiżu społecznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności pod opieką doświadczonej kadry najlepszych specjalistów a także zdobędziesz praktyczne doświadczenie w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. Uzyskasz kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej.

Studia pielęgniarskie to połączenie praktyki i teorii. Nasza uczelnia oferuje studentom zróżnicowane formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, praktyki i seminaria. Studia przystosowane są dla osób pracujących, większość zajęć prowadzona jest w systemie weekendowym.

Kompetencje absolwentów

W toku nauki student zdobywa ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych – w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku – zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują do:

 • pielęgnowania osoby chorej, niepełnosprawnej,
 • rozpoznawania i oceny problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej,
 • wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich zorientowanych na zachowanie i umacnianie zdrowia,
 • profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej,
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Nasze atuty

 1. Dysponujemy dostępem do pracowni umiejętności pielęgniarskich i pracowni badań fizykalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.
 2. Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe będą odbywać się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasi studenci zapoznają się z pracą w zawodzie.
 3. W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworząc klimat zaufania
  i współpracy oraz poszanowania godności studenta.
 4. Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym, połączonym z obroną pracy licencjackiej.
 5. Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.

W toku kształcenia realizowane są m.in. przedmioty z zakresu:

Nauk społecznych
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Prawo
 • Zdrowie publiczne
 • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
Nauk podstawowych
 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Patologia
 • Genetyka
 • Biochemia i biofizyka
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Farmakologia
 • Radiologia
Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Promocja zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Dietetyka
 • Badania fizykalne
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Zajęcia fakultatywne do wyboru:  Zakażenia szpitalne,  Język migowy,  Promocja zdrowia psychicznego
Nauk w zakresie opieki specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Położnictwo
 • Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Opieka paliatywna
 • Podstawy ratownictwa medycznego

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a tym samym jest przygotowany do:

 • pracy w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej czyli w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej
  i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych;
 • pracy w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach         rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej;
 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią;
 • promocji i edukacji zdrowotnej;
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,  badań naukowych.

Aplikuj Teraz!

Przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Skip to content