Strona główna | Mazowiecka fundacja naukowa | Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów naukowych

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów naukowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

1. Mazowiecka Fundacja Naukowa z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, przyznaje stypendia naukowe i sportowe, zwane dalej stypendiami.

2. Do ubiegania się o stypendium naukowe uprawnieni są:

a) studenci studiów licencjackich, magisterskich studiów uzupełniających lub jednolitych studiów magisterskich Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych z siedzibą w Warszawie (dalej „WAM”) którzy w trakcie całego okresu studiów uzyskali średnią co najmniej 4,2,

b) kandydaci na studia w WAM, których średnia wszystkich ocen na świadectwie maturalnym wynosi co najmniej 4,2.

3. Studentem w rozumieniu ust. 2 pkt. a) jest osoba, która na dzień składania wniosku o stypendium i ogłoszenia wyników wpisana jest na listę studentów WAM.

4. Kandydatem w rozumieniu ust. 2 pkt. b) jest osoba, która złożyła aplikację niezbędne do przyjęcia na WAM dokumenty.

5. Stypendium przeznaczone jest na częściowe pokrycie do 50% czesnego za studia w WAM.

7. Stypendia przyznawane są raz do roku zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

 § 2

 1. Wniosek wraz z załącznikami określonymi w § 3 Kandydat lub Student powinien przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku akademickiego. 
 2. Wysokość i ilość stypendiów ustala raz do roku Zarząd Fundacji uwzględniając możliwości finansowe Fundacji. 
 3. Stypendium wypłacane jest jednorazowo lub w ratach, których termin wypłat dostosowany jest do terminów opłat za studia.
 4. Wypłata stypendium nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o stypendium pomiędzy Fundacją a stypendystą.
 5. Kwoty stypendium będą wypłacone po potraceniu przez Fundację zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych należności publiczno-prawnych. 
 6. Podstawą wypłaty każdej raty stypendium jest posiadanie przez stypendystę statusu studenta. 
 7. Utrata statusu studenta WAM powoduje wygaśnięcie prawa do niewypłaconej części stypendium.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 § 3

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

   1. uzasadnienie wniosku uwzględniające m.in.: motywację osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium,
   2. wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i organizacyjnych,
   3. wykaz dotychczasowych osiągnięć sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   4. odpowiednie zaświadczenia, referencje, materiałów (wycinki z prasy, internetu, filmy etc),
   5. dyplomy, certyfikaty,
   6. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Kandydata lub Studenta,
   7. w przypadku absolwenta dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
   8. w przypadku Kandydata kopię świadectwa maturalnego; 
   9. oświadczenie potwierdzające wysokość średnich dochodów netto przypadających na członka rodziny za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku,

KOMISJA STYPENDIALNA

 § 4

 1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna.
 2. Komisja Stypendialna składa się z 5 członków, w skład której wchodzi co najmniej jeden członek zarządu Fundacji. 
 3. Zarząd Fundacji określa ilość członków oraz wskazuje pozostałych członków spośród społeczności akademickiej WAM.
 4. Spośród złożonych wniosków Komisja wybiera maksymalnie 15 kandydatów, którzy prezentują przed Komisją swoje osiągnięcia oraz odpowiadają na pytania członków Kapituły. 
 5. Kapituła po wysłuchaniu kandydatów w terminie 14 dni podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium
 6. Decyzje Komisji podejmowane są bezwzględną większością głosów członków komisji przy obecności co najmniej 3 członków, przy czym w przypadku równej ilości głosów głos Prezesa zarządu fundacji liczony jest podwójnie.
 7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
 8. Decyzje Komisji przekazywanie są bezpośrednio do kandydatów. 

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

 § 5

Stypendysta zobowiązuje się:

  1. dochowywać należytej staranności w rozwijaniu swoich umiejętności,
  2. reprezentować godnie Fundację i WAM w swoim środowisku lokalnym oraz we wszelkich wpisach i publikacjach,
  3. działać jako wolontariusz na rzecz środowiska akademickiego WAM,
  4. złożyć Zarządowi Fundacji pisemne sprawozdanie o uzyskanych w trakcie wypłacania stypendium wynikach w nauce oraz innych osiągnięciach w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej raty stypendium. 

COFNIĘCIE STYPENDIUM

 § 6

Stypendium może zostać cofnięte Stypendyście w przypadku:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Fundacja Naukowa z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
 2. Z Fundacją w sprawie Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować pod adresem – fundacja@wam.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, a także zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami m. in.: z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z ustawą z dnia 6 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) rozpatrzenia złożonego przez Pani/Pana wniosku o przyznanie stypendium naukowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b) zawarcia i realizacji umowy o stypendium naukowe w przypadku przyznania stypendium – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) organizacji przez Administratora wydarzeń, konferencji, konkursów, ankiet – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzeniem kampanii informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z działaniami Administratora, w tym w formie mailingu, Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

e) wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z obowiązujących przepisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych – RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wymaganego przepisami prawa, w tym wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty, których Administrator upoważni lub którym zleci czynności przetwarzania danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 7. Zarząd Fundacji ma prawo zawieszenia przyznawania stypendiów w danym roku akademickim.
 8. Zmiana Regulaminu może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, powziętej większością głosów.
 9. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, rozstrzyga Zarząd Fundacji.  13. Dodatkowe informacje o udzielaniu stypendiów można uzyskać pod adresem e mail: fundacja@wam.edu.pl.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronach Fundacji.
Skip to content