Strona główna | Ubezpieczenie NNW+OC

Ubezpieczenie NNW+OC

na rok akademicki 2023/2024

praktyki, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne

Ubezpieczenia są obowiązkowe podczas praktyk zawodowych, zajęć praktycznych  i ćwiczeń klinicznych !!!

Odbywanie praktyk studenckich i ćwiczeń klinicznych na kierunkach Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo może przynieść nieoczekiwane zdarzenia dlatego też w większości umów o praktyki zawodowe znajduje się wymóg posiadania przez praktykanta aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenie NNW – zabezpieczająca ubezpieczonego przed konsekwencjami wypadków, które miały miejsce nie z jego woli. Obejmuje między innymi zwrot kosztów leczenia związanych z trwałymi następstwami wypadku lub świadczenie pieniężne w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC – (odpowiedzialności cywilnej) chroni Was przed roszczeniami osób poszkodowanych z tytułu wykonywania czynności medycznych. W sytuacji wyrządzenia przez praktykanta szkody przy wykonywaniu swoich obowiązków, szkoda ta likwidowana jest bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

Wysokość składek: 

opłata jednorazowa za ubezpieczenie  NNW + OC na rok akademicki 2023/2024 wynosi  67,- zł

Suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie NNW(suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł)

Ubezpieczenie OC( suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł )

 Gdzie zapłacić ?

Wpłat należy dokonać do 15 października br. na  indywidualny rachunek bankowy dopiskiem  Ubezpieczenie NNW + OC 

Dla studentów zgłaszających się do ubezpieczenia po tym terminie, dniem rozpoczęcia ubezpieczenia będzie wysłania kolejnej listy do ubezpieczenia.
Listy te będą przekazywane do InterRisk 2 razy w miesiącu – w połowie i pod koniec miesiąca.

Zgłoszenie szkody:

telefonicznie

InterRisk Kontakt (22) 212 20 12 Najprostszy sposób na szybkie odszkodowanie

przez Internet (online)

https://www.interrisk.pl
Łatwo i wygodnie jak nigdy i dokładnie wtedy, kiedy Ci odpowiada

mailem

szkody@interrisk.pl
formularz Zgłoszenie roszczenia EDU Plus do pobrania na stronie https://www.interrisk.pl

pocztą

Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert
Call Center
Aleje Jerozolimskie 162 00-668 Warszawa formularz Zgłoszenie roszczenia EDU Plus do pobrania na stronie https://www.interrisk.pl

 

Niezbędne informacje przy zgłaszaniu szkody

  1. numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
  2. data, godzina i miejsce wypadku
  3. dane osobowe Poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
  4. dane teleadresowe Poszkodowanego
  5.  okoliczności zaistnienia wypadku
  6. dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
  7.  dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
  8. rodzaj doznanych obrażeń ciała

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany
dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl,
telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email
iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6
ust 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
(„Rozporządzenie”),
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f)
Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
• ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa
prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie
przestępstw popełnianych na jego szkodę,
• reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora
jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową ubezpieczenia.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności,
agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód,
podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
– wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych
jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem,
– przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od
Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Skip to content