Strona główna | Pielęgniarstwo studia II stopnia magisterskie

Pielęgniarstwo studia II stopnia magisterskie

Okres nauczania: 2 lata

Tryb nauczania: niestacjonarny

pielęgniarstwo studia magisterskie warszawa
Studia II stopnia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Warszawskiej Akademii Medycznej umożliwiają rozszerzenie komepetencji zadowowych absolwentów studiów licencjackich.  Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) odbywają się w trybie zaocznym.

Studia pielęgniarskie – magisterskie na naszej uczelni zakładają przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy.

Studia na kierunku pielęgniarstwo to idealna opcja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne doświadczenie w pracy z pacjentami. U nas zyskasz solidne podstawy wiedzy medycznej oraz praktyczne umiejętności, dzięki stażom w najlepszych klinikach i szpitalach.

Współpracujemy z wiodącymi podmiotami medycznymi, co pozwala na zdobycie praktycznych doświadczeń podczas studiów. Nasi wykwalifikowani nauczyciele posiadają bogate doświadczenie zawodowe, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość kształcenia.

Kompetencje absolwentów

Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby zdrowotne społeczeństw jak i zawody niezbędne do ich realizacji w systemie opieki zdrowotnej polskich obywateli.

Studia II stopnia pielęgniarskie przygotują absolwentów do:

 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych,
 • wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM),
 • wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej,
 • podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego.

Kwalifikacje zawodowe

 Po ukończeniu dwuletnich studiów magisterskich student będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich. Do jego głównych umiejętności należeć będzie opieka specjalistyczna nad pacjentami przewlekle chorymi oraz organizowanie i zarządzanie placówkami ochrony zdrowia.

Ponadto absolwent posiądzie i pogłębi umiejętności:

 • oceny stanu zdrowia pacjenta,
 • rozpoznawania czynników szkodliwych,
 • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie posiadać umiejętności z zakresu organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie profesjonalnie dokonywał oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych. Absolwent z należytą wiedzą i umiejętnościami będzie podejmował działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentował proces pielęgnowania i wykorzystywał informacje do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Nasze atuty

 1. Dysponujemy dostępem do pracowni umiejętności pielęgniarskich i pracowni badań fizykalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.
 2. Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe będą odbywać się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasi studenci zapoznają się z pracą w zawodzie.
 3. W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworząc klimat zaufania
  i współpracy oraz poszanowania godności studenta.
 4. Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa, a tym samym jest przygotowany do pracy w:

 • prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
 • przychodniach lekarskich
 • szpitalach specjalistycznych
 • domach opieki społecznej
 • domach spokojnej starości
 • domach dziecka
 • placówkach opiekuńczych
 • jednostkach oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola i szkoły
 • laboratoriach naukowych, związanych bezpośrednio z medycyną, przemysłem farmaceutycznym i kosmetologicznym
 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią;
 • promocji i edukacji zdrowotnej;
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,  badań naukowych.

Aplikuj Teraz!

Przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Skip to content