Ubezpieczenie NNW + OC 2023/2024

29 września 2023

UBEZPIECZENIE NNW + OC

na rok akademicki 2023/2024

praktyki, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne

Ubezpieczenia są obowiązkowe podczas praktyk zawodowych, zajęć praktycznych  i ćwiczeń klinicznych !!!

Odbywanie praktyk studenckich i ćwiczeń klinicznych na kierunkach Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo może przynieść nieoczekiwane zdarzenia dlatego też w większości umów o praktyki zawodowe znajduje się wymóg posiadania przez praktykanta aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenie NNW – zabezpieczająca ubezpieczonego przed konsekwencjami wypadków, które miały miejsce nie z jego woli. Obejmuje między innymi zwrot kosztów leczenia związanych z trwałymi następstwami wypadku lub świadczenie pieniężne w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC – (odpowiedzialności cywilnej) chroni Was przed roszczeniami osób poszkodowanych z tytułu wykonywania czynności medycznych. W sytuacji wyrządzenia przez praktykanta szkody przy wykonywaniu swoich obowiązków, szkoda ta likwidowana jest bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

Wysokość składek: 

opłata jednorazowa za ubezpieczenie  NNW + OC na rok akademicki 2023/2024 wynosi  67,- zł

Suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie NNW(suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł)

Ubezpieczenie OC( suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł )

 Gdzie zapłacić ?

Wpłat należy dokonać do 15 października br. na  indywidualny rachunek bankowy dopiskiem  Ubezpieczenie NNW + OC 

Dla studentów zgłaszających się do ubezpieczenia po tym terminie, dniem rozpoczęcia ubezpieczenia będzie wysłania kolejnej listy do ubezpieczenia.
Listy te będą przekazywane do InterRisk 2 razy w miesiącu – w połowie i pod koniec miesiąca.

Skip to content