Strona główna | Pomoc materialna | Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać na wniosek student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (dotyczy niepełnosprawności studenta, nie dotyczy niepełnosprawności członków rodziny studenta).

Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdzie:
a. lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118), jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów;

b. umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
 • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydaną w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

c. znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
 • stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Przy ubieganiu się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  w Kwesturze/Stypendiach należy złożyć wniosek oraz poniższe dokumenty:

 •  kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ (oryginał do wglądu).

Stypendium specjalne przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas oznaczony, stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż ważność orzeczenia.

W przypadku przedłożenia w ciągu tego samego roku akademickiego zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, stypendium przyznaje się, na wniosek studenta, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciło ważność poprzednie zaświadczenie.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.

Od 16 maja 2022 r. obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, a stan epidemii został odwołany.

Od 01 lipca 2023 r. zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego  (Dz.U. 2022 poz. 1028 – uchylony)

Wyjaśniamy, że w aktualnym stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności nie mogą być przedłużane na zasadach określonych w art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.¹ Okres 60 dni, o którym mowa w tym przepisie już minął. 

Art.  23. 

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynie 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie będzie podlegać przedłużeniu. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

¹ Art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, ze zm.)

Treść przepisu:

Art.  15h. 

 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
 • 1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • 2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Skip to content