Wizyta pracowników administracyjnych z wyższej szkoły pielęgniarek i położnych w porto (portugalia)

15 listopada 2023

Dnia 27 maja 2023 roku, w Warszawskiej Akademii Medycznej przy ul. Okopowej 59, odbyła się wizyta czterech pracowników administracyjnych, Pani: Alexandra Veloso, Carla Borges, Maria Alves oraz Orisia Pereita z ESEP w Porto (Portugalia), której celem było nawiązanie współpracy między naszymi Uczelniami, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania, polityki środowiskowej oraz realizacji procesu dydaktycznego, rozwoju kadry dydaktycznej oraz naukowo-dydaktycznej, umożliwienie studentom odbywania praktyk wakacyjnych, zawodowych oraz uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w ramach programu Erasmus+(w trakcie ubiegania się o kartę ECHE) lub indywidualnych wizyt.

Pani Carla Borges 0d 2009 roku współpracuje z działem finansowym i zakupowym ESEP.
W ciągu ostatnich kilku lat, ze względu na otoczenie gospodarcze i cele strategiczne szkół, wydział wdrożył rygorystyczne procedury i techniki zarządzania, finansów i zakupów, aby zoptymalizować zasoby i zmniejszyć ilość odpadów.
W minionym roku 2022, nastąpił nieznaczny wzrost w zakresie kształtowania się dochodów, wynikający ze zwiększenia środków budżetu państwa, środków wspólnotowych oraz dochodów własnych.
Inwestycje we wzmocnienie rady pracowniczej i awanse nauczycieli, a także zatwierdzone ustawowo podwyżki wynagrodzeń dla karier w administracji publicznej, przyczyniły się do wzrostu funduszu płac. Zachowano równowagę pomiędzy wydatkami i dochodami, a co za tym idzie utrzymano wysoką motywację zawodową, co jest ważne, aby sprostać oczekiwaniom studentom i zapewnić jakość nauczania.

ESEP zatwierdził i sfinansował prowadzenie działań szkoleniowych zgodnych ze strategicznymi interesami instytucji, utrzymując jednocześnie przydział środków budżetowych na szkolenia swoich pracowników.
Budżet uczelni zawsze obejmuje przeznaczenie środków na publikację artykułów naukowych i wsparcie badań.

Nakłady inwestycyjne wzrosły w związku z realizacją niektórych inwestycji, m.in. przebudową wewnętrznego ogrodu, wymianą kotłów w budynku, wyposażenia materiałowego i laboratoryjnego, sprzętu komputerowego i multimedialnego. Pracownicy ESEP są przekonani, że niezwykle ważne jest, aby ich obiekty były wygodne, atrakcyjne i bezpieczne, aby studenci mogli cieszyć się tym komfortem, co z kolei wywiera również wpływ na ich dobre samopoczucie. Posiadanie odpowiedniego i nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego i informatycznego jest niezwykle ważne dla uczenia się i osiąganych przez studentów wyników oraz efektów uczenia się. Aby jednak inwestować, konieczna jest duża kontrola finansowa i budżetowa oraz stosowanie dobrej polityki zarządzania i administracji, aby zapewnić równowagę finansową.
Uczelnia w Porto dba też o zrównoważony rozwój środowiska. Szkoła rozważała również inwestowanie w inicjatywy związane z poprawą efektywności wykorzystania energii i wody w budynku.
W ramach dywersyfikacji źródeł przychodów ponad 705 tys. EURO przeznaczono na projekty, które będą realizowane w nadchodzących latach.

W zakresie zintegrowanego zarządzania dział finansowy przyczynił się także do opracowania panelu wskaźników jakości, zharmonizowanych z planem strategicznym, które pozwalają na uzyskanie informacji mających wpływ na zarządzanie instytucją.
ESEP wdrożył projekt budżetu, procedurę składania wniosków, coroczne wydarzenie partycypacyjne oparte na prezentacji zwycięskich propozycji. Procedura ta obejmuje wszystkich członków społeczności akademickiej.
Naszym gościom serdecznie dziękujemy za udział w dyskusji nad planami rozwojowymi Uczelni, wymianą wspólnych doświadczeń, co przyczyni się do podjęcia właściwych decyzji ukierunkowanych na bardziej efektywniejszy proces kształcenia i doskonalenia zawodowego naszych pracowników.

Skip to content