Strona główna | Rekrutacja na studia jednolite magisterskie fizjoterapia

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie fizjoterapia

WARUNKI REKRUTACJI

Przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Rekrutacja na studia odbywa się w trzech etapach:

Etap 1

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni.

Przesłanie skanów wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na adres rekrutacja@wam.edu.pl zgodnie z poniższym wykazem:

Temat wiadomości: rekrutacja 20/21_ImięNazwisko

Skany dokumentów:
1. świadectwo dojrzałości  Nazwa pliku: sw_dojrz
2. świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”. Nazwa pliku: sw_uksz;
3. fotografia w formacie jpg – o rozmiarach 300×375 pikseli.  Nazwa pliku: foto_ImięNazwisko;
4. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) na kierunku FIZJOTERAPIA – skierowanie do lekarza medycyny pracy.
Skan orzeczenia lekarskiego wraz z oryginałem, w związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią, może być dostarczony na Uczelnię najpóźniej do 30 września 2020 r. Nazwa pliku: orzecz_lek.
5. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dotyczy osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep
6. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Nazwa pliku: op_rek
7. dowód uiszczenia opłaty wpisowego. Nazwa pliku: op_wp
8. kandydaci, którzy posiadają tytuł technika fizjoterapii, proszeni są o przesłanie skanu dyplomu technika fizjoterapii. Nazwa pliku: dyplom_techfiz

Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, oprócz powyższych dokumentów zobowiązani są do złożenia:
1. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja; Nazwa pliku: tlum_nazwa dokumentu
2. potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (paszport + karta_pobytu/karta_polaka/wiza) Nazwa pliku: paszport/karta_pobytu/karta_polaka/wiza
3. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzenia MUM, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Nazwa pliku: certyfikat_jp

Etap 2

Etap 2

Przesłanie skanów wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na adres rekrutacja@wam.edu.pl zgodnie z poniższym wykazem:

Temat wiadomości: rekrutacja 20/21_ImięNazwisko

Skany dokumentów:
1. świadectwo dojrzałości  Nazwa pliku: sw_dojrz
2. świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”. Nazwa pliku: sw_uksz;
3. fotografia w formacie jpg – o rozmiarach 300×375 pikseli.  Nazwa pliku: foto_ImięNazwisko;
4. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) na kierunku FIZJOTERAPIA – skierowanie do lekarza medycyny pracy.
Skan orzeczenia lekarskiego wraz z oryginałem, w związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią, może być dostarczony na Uczelnię najpóźniej do 30 września 2020 r. Nazwa pliku: orzecz_lek.
5. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dotyczy osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep
6. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Nazwa pliku: op_rek
7. dowód uiszczenia opłaty wpisowego. Nazwa pliku: op_wp
8. kandydaci, którzy posiadają tytuł technika fizjoterapii, proszeni są o przesłanie skanu dyplomu technika fizjoterapii. Nazwa pliku: dyplom_techfiz

Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, oprócz powyższych dokumentów zobowiązani są do złożenia:
1. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja; Nazwa pliku: tlum_nazwa dokumentu
2. potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (paszport + karta_pobytu/karta_polaka/wiza) Nazwa pliku: paszport/karta_pobytu/karta_polaka/wiza
3. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzenia MUM, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Nazwa pliku: certyfikat_jp

Etap 3

Na skrzynkę pocztową, z której zostaną wysłane skany dokumentów otrzymacie Państwo potwierdzenie odebrania kompletu* dokumentów. Po otrzymaniu powyższej informacji należy dostarczyć na Uczelnię komplet* dokumentów w celu potwierdzenia zgodności dokumentacji przesłanej na adres rekrutacja@wam.edu.pl z oryginałami oraz podpisać umowę o warunkach studiowania w Mazowieckiej Uczelni Medycznej (wzór).

Po dokonaniu powyższych czynności otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021.

* z uwagi na obecną sytuacją spowodowaną pandemią, skan oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego można dostarczyć na uczelnię w późniejszym terminie, jednak nie później niż  30.09.2020 r.

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna – 50 zł.

Wpisowe:

maj – czerwiec: 0 zł.
lipiec – sierpień: 100 zł.
wrzesień: 200 zł.

Czesne:

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie:

  • opłata semestralna 1 × 2900 zł za semestr
  • opłata miesięczna – 5 rat × 650 zł za semestr

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:

68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

KOMPLET DOKUMENTÓW należy składać w:

MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA

Biuro Rekrutacji pok. 501, V piętro
ul. Okopowa 59
01-043 Warszawa

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:

poniedziałek – piątek: 8:00-16:00
662 219 104
rekrutacja@wam.edu.pl

UWAGA

Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

Skip to content