Zapomoga

Warunki przyznawania zapomogi

Zapomoga może być przyznana na wniosek studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest do udokumentowania pogorszenia swojej sytuacji materialnej.

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej, jednorazowej pomocy finansowej,
2. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych w sposób przejściowy znalazł się w trudnej sytuacji materialnej
3. Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

  • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki, chorobę studenta lub jego członka najbliższej rodziny,
  • śmierć w rodzinie studenta,
  • utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu studenta lub jego bliskich
  • narodziny dziecka w małżeństwie studenta jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna rodziny była trudna
  • poważny uszczerbek majątkowy spowodowany stratami nadzwyczajnymi lub przestępstwem ( pożar, klęska żywiołowa, powódź i inne )

Wymagane dokumenty:

  • poświadczenie zaistnienia zdarzenia losowego
  • zaświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny z ostatnich 6 m-cy
  • rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane ze zdarzeniem losowym

Informacje uzupełniające:

Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, należy wykazać że jego skutki doprowadziły do pogorszenia się sytuacji materialnej studenta.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim, z tym że na podstawie zdarzeń losowych.

Maksymalną wysokość zapomogi ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Skip to content