Strona główna | Pomoc materialna | Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:

  • uzyskał wysoką arytmetyczną średnią ocen za poprzedni rok akademicki , nie mniejszą niż 4,51 pod  warunkiem, że ukończył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów i  posiada wpis na kolejny semestr studiów w Uczelni,
  • posiada wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne z poprzedniego roku akademickiego, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny semestr studiów w Uczelni,
  • posiada wysokie wyniki sportowe z poprzedniego roku akademickiego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny semestr studiów w Uczelni,
  • jest przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
  • drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Podstawa obliczenia średniej:

Podstawą obliczenia średniej z ocen uzyskanych w ostatnim roku studiów są oceny uzyskane z egzaminów i zaliczeń.

Liczba stypendiów:

Liczba przyznanych stypendiów rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 10% liczby studentów danego kierunku studiów wg stanu na dzień 31 Października danego roku akademickiego

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendiów rektora dla najlepszych studentów ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego, przy czym ich wysokość nie może być wyższa niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów

Skip to content