Zmiana wysokości stypendium socjalnego i rektora

23 maja 2023

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 7 z dnia 28 kwietnia 2023 r. uległa zmianie wysokość niżej wymienionych stypendiów.

Stypendium Socjalne w zależności od dochodu na członka rodziny:
– dochód do 500,00 zł             2 000,00 zł
– dochód od 501,00 zł do 800,00 zł             1 700,00 zł
– dochód od 801,00 zł do 1000,00 zł             1 700,00 zł
– dochód powyżej 1000,00 zł             1 500,00 zł
– dodatek mieszkaniowy                400,00 zł
Stypendium Rektora                400,00 zł

Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania wysokości stypendiów do wytycznych ministerstwa oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wysokość stypendiów rektora dla najlepszych studentów  nie może być wyższa niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów.
Stypendia ulegają zmianie począwszy od maja 2023 r.

 

 

Skip to content