Komunikat w sprawie dokumentacji potwierdzającej realizację Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych na Kierunku Fizjoterapia

12 lipca 2022

Dzienniczki Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych muszą być już obecnie dostarczane do Dziekanatu w oryginale!
Skany, zdjęcia lub kserokopie nie będą już honorowane! 

Dzienniczki muszą być prawidłowo wypełnione z datami i godzinami realizacji oraz z pieczątką placówki, datą, pieczątką imienną z nr PWZF i podpisem opiekuna, Ćwiczenia kliniczne zaliczane są na ocenę a Praktyki zawodowe na zaliczenie. 

Nieprawidłowo wypełnione Dzienniczki będą zwracane do uzupełnienia bez zatwierdzenia przez Koordynatora Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych! 

Ostatecznym terminem rozliczenia Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych za rok akademicki 2021/2022 jest dzień 30.09.2022, dla studentów ostatniego V roku podchodzących do obrony we wrześniu jest to jednak dzień 15.09.2022

Skip to content